امام (ع) در ماه رمضان آن سال پیوسته از شهادت خود خبر مى‌داد. حتى در یکى از

روزهاى میانى ماه، هنگامى که بر فراز منبر بود، دست به محاسن شریفش کشید و

فرمود: «شقی‌ترین مردم این موها را با خون سرم رنگین خواهد کرد».


همچنین فرمود: ماه رمضان فرا رسید و آن سرور ماههاست در این ماه در وضع حکومت

دگرگونى پدید مى‌آید. آگاه باشید که شما در این سال در یک صف بدون امیر

حج خواهید کرد و نشانه‌اش این است که من در میان شما نیستم