1 - فتوای شریح قاضی به قتل امام حسین علیه السّلام
در این روز از سال 61 ه’ ابن زیاد با استناد به فتوائی که از شریح قاضی گرفته بود، در مسجد کوفه خطبه خواند و مردم را به کشتن امام حسین علیه السّلام تحریص کرد.
(الوقایع و الحوادث: ج 2، ص 124)