خواهشا برای حفظ سلامتی خود و خانواده محترم تان با رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی در منزل بمانید 

یا رب بلا بگردان به حق شاه مردان