1 - روز مباهله
این روز از یک سو روز مباهله صاحب بیت علیهم السّلام با نصاری نجران است و از سایر مواردی که می توانید با مراجعه به بیت علیهم السّلام در این روز خود بخواهید.
(مسار الشیعه: ص 22 - 23 - العدد القویه: ص 307 - 308. مصباح کفعمی: ج 2 ، ص 601. بحار الانوار: ج 97 ، ص 168 ، 384. فیض العالم: ص 127 - 129. زاد المعاد: ص 287 )
توان که این آیه نازل شدید پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را می خوانید و فرمود: «اللهم هؤلاء اهلی» «بار الها اینان می شود من».
(تاریخ الخلفاء ، ص 169)
نامه پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله به نصارای نجران:
در سال دهم هجری پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله نامه ای به نصارای نجران مقام ، به این مضمون که می توانید یک عبادت را بخرید و به راحتی بخرید ، یا به مسلمین جی اجازه دهید و به خودتان بخواهید و خودشان را تغییر دهید

بنی نجران در کلیسای بزرگ خود را به مشورت ارجمند ، عده ای صاحب سیّد که از بزرگان قوم بودجه و عاقب که اسقف نجران بودجه خود را آسان می کند با تملیم در خواسته پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله بیان کند. در جلسه عده ای صاحب ابوحارثه اسقف اعظم نجران که 120 سال زندگی می کند و در باطن مسلمان بودجه با مسئولیت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله موزه می باشد. بعد از دو روز مشورت محدودیت کتاب «جامعه» را در صفحات پیامبر بعد از آن عیسی علیه السّلام راضی می کنیم و بودجه و صحیفه را می توان علیه السّلام را بخوانند. در جمع جمع مسیحیان و برخوردگان پیامبر صلّی اللَّه مخالف و آله فصلهای جامعه قرائت شدید و با اذعان به شما در خدمات بودجه ای که در اختیار شما قرار می گیرد ، می توانید تعداد افراد دیگری از جمله سیّد و عاقب و ابوحارثه را برای ارائه به مدینه بفرستند.
نجرانیان در مدینه:
شما می توانید به مدینه بیننده و خدمت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله شرفیاب کنید. هرچه این است که می توان آن را تصدیق کرد و برهان آن را مجدداً تصدیق می کند و می خواهد به مباهله واشنگتن دهد. جبرئیل علیه السّلام نازل شدید و این آیه رافع:

«فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین»
(سوره آل عمران ، آیه 61)
"اگر این با شما مجدله است بعد از علمی که می توانید این مقاله را بخوانید ، بتوانید به شما دعوت شویم ، پسران خود را بخواهند و خودشان را دوست دارند و می توانند به منزله جان ماست بروند. آنگاه افرادی که می توانند با آنها صحبت کنند و لعنت خدا را بر دروغگویانویس دهیم ».

بنابراین با توجه به مباهله شدید و سیّد و عاقب به محل ارروی خود در خارج از مدینه نظارت. شما می توانید با استفاده از مشورت این فرصت را بخواهید و می توانید از دیدگاه خود بپردازید: ولی اگر شما را دوست دارد با خود خود راضی کنید این کار انبیاء است ».
تاریخ مباهله:
روز دیگر می توانید از آمدن آفتاب ، پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله دست علی بن ابی طالب مخالف السّلام رابط و از حجره ایجاد کنید. امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام در پیش روشی فرمول و رهبر صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها از پشت سرآمدند ، تا بین دو باغی که بتوانند به بهترین شکل ممکن انتخاب شوند. قبلاً به راهنمایی زیر این دو کوه را جارو رد شده ، و به عنوان سایه بان عبای سیاهی می توانیم به عنوان مهماندار خدمت کنیم. مسلمانان مدینه هم بداند ، بنی نجران هم با فرزندان خود می تواند. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله می تواند راسد سیّد و عاقب را در اختیار شما قرار دهد.

اسقف با همراهان می توان گفت و گفت: به چه کسی با ما مباهله می توانید؟ پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: «با جمع کردن زمین و نیکوترین گزارش بین الملل ممکن است با دیدن توافقنامه پیشنهادی به امیر خود برسیم» و همچنین به آل عبا علیهم السّلام فرمودند.

سیّد و عاقب و مقدس این که چشمشان به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و آل عبا علیهم السّلام افتاد ، وحشت می شود به حدّی که چهره هایشان زردشد. ابوحارث که میل به اسلام است و می تواند در مغتنم شمرده ، پا پیشگیری کند و دست شما را بگیرد و عاقب را به عنوان دوست بدست آورد و شما را به نصیحت کرد و از عواقب این مباهله بخاطر کرد و گفت: صفحات آن را بخوانید و بیت او را در کتابها بیان کنید. این محمّد این پیامبر است ، مگر عدم حضور بین ابراهیم سیاه را ، و دگرگونی آفتاب را ، و شاخه های باغهای را که خمیده ، و مقام مرغان ، و دودکشیده شده و نیز کارهای زلزله را که در کوهها قرار دارد ، تهیه کرد. آن بزرگواران منتظرند که دست به دعا بردارند. به خدا می گویم اگر می گویم گویند از ما نشانی نمی ماند. برویم و با او صلح است.
پرهیز نجرانیان از مباهله:
او را رسمی و ابوحارث مسلمان شدید و عرض کرد: مردم نجران پشیمان شده اند. شخص فرمود: اسلام بیاورند. گفتگو: قبول نمی کنید. فرمود: پیشنهاد جنگ می شود. گفتگو: قدرت این کار رابط ، ولی اکنون بیننده است.

پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله به أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: «شرائط ذمّه و خلاء آن را به به دست آوردن». بعد از معیّن تأیید جیس و شرائط آن ، أمیرالمؤمنین علیه السّلام با استفاده از سخنان پیامبر صلّی اللَّه مخالفت و مأموریت ، و پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله فرمودند: «با من و این جماعت می توانیم بیت من را بنیان بگذاریم خوک می توان گفت و این وادی برادر شما آتش می گیرد و یک سال نمی توان آن را تصدیق کرد که حاوی نصاری نابود می شود ».
(تفسیر برهان: ج 1 ، ص 287 - 288. قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 427 ، 438 ، 441)

2 - روز خاتم قسمت
در این روز أمیرالمؤمنین علیه السّلام در مسجد پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله انگشتر خود را در حالت رکوع به سائل بخشید ، و آیه مبارکه

«إنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُو وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راکِعَُُُُُُوُ»
(سوره مائده: آیه 55)
در شأن این شاهد نازل شدید.

(قلائد النحور: ج ذی الحجه ، ص 426. اکبر شخصی سنّت اتّفاقاً به عنوان آیه «انما ولیکم اللَّه. ..») ابن عساکرمحمّد بن اسماعیل الامیر ، ابن مغازلی ، ابواللیث سمرقندی ، سبط ابن جوزی ، شهاب الدین احمد ، ابن صباغ ، ابونعیم ، ملاعلی قوشجی ، سمعانی ، رهدی ، بیهقی ، نسائی ، خوارزمی ، طبری ، کربنی ، و ...)

از أمیرالمؤمنین علیه السّلام معنای این آیه شریفه را سؤال کنید که می فرماید:

«یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَها»
(سوره نحل: آیه 83)
«نعمت خداوند راوی می شناسند و بعد از آن نیز می توانیم». شخص فرمودند: توان که آیه مبارکه «انما ولیکم اللَّه. .. »نازل شدیداً از این اصحاب پیامبر صلّی اللَّه مخالفت و آله در مسجد مدینه جمع می شود. قانون به بعض دیگر گفتگو: در باره این آیه چه می گوئید؟ گفتگوی شما: اگر منکر این آیه بشویید ، ممکن است به شما بگویند ، می توانید شوک و ایمان کنید به این آیه بیووریم و تصمیم گیری برای ما ذلّت است که علی بن ابی طالب علیه السّلام بر ما مسلّط می باشد. عده ای از منافقین گفتند: ما می دانیم که محمّد در اختیار شما می باشد صادق است. برای دیدن دوست عزیز ، ولی از علی در مرجع بودن می توانید اطاعت نمی کنید.

مقام فرمودند: در این فرصت این آیه نازلرینگ: «یعرفون نعمه اللَّه ثم ینکرونها ...» ، با شما: ولایت علی بن ابی طالب مخالف السّلام را می شناسید و حال می توانید از طریق این برنامه بتوانید از آن استفاده کنید. .
(تفسیر برهان: ج 1 ، ص 479)
با استفاده از این قانون معتبر و معتبر: برای داشتن اتایتز نایتاده در هنگام جمع بین دو عبادت و بدنی بنماید مگر برای علی بن ابی طالب علیه السّلام ، و برای احدی نیامده از فضائل نیز مانند این برای علی علیه السّلام است.

3 - نزول سوره هل اتی
در این روز سوره «هل اتی» در شأن امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام نازل شده است.
(زاد المعاد: ص 301)
این مهم بعد از سه روز روزه امکان پذیر است و عطای افطارشان به مسکین و یتیم و اسیر بود که در آن طعام بهشتی نازل شدید. مجاز نقلی روز 25 ذی الحجه سوره مبارکه نازل شد.
(توضیحات المقاصد: ص 32. مسار الشیعه: ص 23. مصباح المتهدی: ص 712. العدد القویه: ص 315. مصباح کفعمی: ج 2 ، ص 601. فیض العلام: ص 128)
امام صادق علیه السّلام فرمود: آن کاسه ای که طعام از بهشتستان و آن بزرگواران می تواند با ما روبرو شود و صاحب الباض علیه السّلام نیز با عنوان دوستانه کردی ، و طعام بهشتی از آن تناول بیان کند.
(زاد المعاد: ص 301)