آزادی گریس مدیون راهبرد مقاومت فعال

 آزادی نفتکش حامل نفت ایران نتیجه پیگیری همزمان دو روند حقوقی و سیاســی بود. ابعاد این امر کاملاً مشخص و نقطه عطفی در تاریخ اخیر ایران است؛ چراکه در گذشته نفتکش ها و ناوهای انگلیسی در خلیج فارس برای ما مانور می دادند و رجز می خواندند، اما امروز نفتکش ایرانی گریس یک با تبحر حقوقی و سیاسی و اقتدار منطقه ای آزاد می شود.
رضا روستاآزاد


دکتر رضا روستا آزاد/ رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف/

 آزادی نفتکش حامل نفت ایران نتیجه پیگیری همزمان دو روند حقوقی و سیاســی بود. ابعاد این امر کاملاً مشخص و نقطه عطفی در تاریخ اخیر ایران است؛ چراکه در گذشته نفتکش ها و ناوهای انگلیسی در خلیج فارس برای ما مانور می دادند و رجز می خواندند، اما امروز نفتکش ایرانی گریس یک با تبحر حقوقی و سیاسی و اقتدار منطقه ای آزاد می شود.

آزادی نفتکــش گریس اقتدار ایران را نشــان می دهد، کشورمان در جبل الطارق با ابزارهای نه صرفاً سیاسی بلکه سیاسی، نظامی و مقاومتی توانست انگلیس و آمریکا را به ذلت بکشد.

 زمانی که وزیر مختار جبل الطارق حکم آزادی این نفتکش را در این منطقه اعلام کرد، وقتی بود که آمریکایی ها هم فشار می آوردند تا این کار انجام نشود ولی در نهایت این کار انجام شد؛ چراکه ما راهش را یاد گرفته ایم.

 ایران در این مســئله با تکیه بر دیپلماســی گفت وگو به نتیجه نرسید، بلکه وقتی با جسارت و شجاعت ناو خطاکار انگلیسی را در تنگه هرمز گرفتیم و بدون تــرس و واهمه ای آن طور که لیبرال های سست عنصر ترس را به خود راه داده بودند با نظر رهبر معظم انقلاب به صورت خیلی قانونی و با روش هــای قدرتمدارانه وارد عرصه شــدیم و نفت در مقابل نفت و تنگه در مقابل تنگه، یعنی همان راهبرد مقاومت فعال در کنار دیپلماسی را به کار بردیم، به نتیجه رسیدیم.

 ایــن راهبرد مقاومت فعــال در آزادی گریس آن قــدر تأثیــرات جالبــی داشــت که حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم متوجه شدند که ایران بر سیاست اصولی خود مصمم است.

 درنهایت آمریکایی هــا و اروپایی ها هم به این مســئله رسیدند؛ از سوی دیگر حتی پیشنهاد انگلیس که برای حمایــت از تنگه هرمز یک ناوگان اروپایی تشکیل شود هم نتیجه نداشت و این هم شکستی دیگر برای آن ها شد. همه این موارد نشــان داد که راهبرد مقاومت یک راهبرد نهایی و موفقیت آمیز است که اگر به خوبی آن را پیگیری کنیم و در کنارش هم دیپلماسی مذاکره را داشته باشیم، حتماً موفق خواهیم شد.

 از آنجایــی که راهبرد مقاومــت فعال در کنار پیگیری های حقوقی و سیاســی سبب آزادی نفتکش ایرانی شــد، راهبرد اقتدار، مقاومت و نترسیدن و شــجاعت؛ راهبردی جدی و مؤثر است، البته دیپلماسی، گفت وگو و مذاکره هم در کنار این راهبرد معنا دارد، چنانکه وقتی یک تانک در یک میدان جلو مــی رود، در کنارش دو نفر پیاده نظام هم هستند؛ ولی به این معنا نیست که آن پیاده نظام کار را انجام می دهند؛ چرا که تانک است که با اقتدار به جلو می رود.

 ما اگر با همین راهبرد مقاومت فعال در برجام هم جلو می رفتیم، حتماً موفق می شــدیم. از ابتدای انقلاب تاکنون هر جا بر اســاس اسلام ناب و صحیح حرکت کردیم و به پشتوانه خدا و بــدون ترس جلو رفتیم، موفق شــدیم، ولی آنجایی که ترســیدیم و قــدرت ابرقدرت ها را بیشتر دانستیم و دیپلماسی لبخند به دشمن را به کار بردیم، شکست خوردیم.

از ابتدای انقلاب تاکنون مقاومت فعــال راهبردی بوده که ما را به نتیجه رسانده است اما توسل به دیپلماسی لبخند نتیجه ای نداشته است.

 ســال ها پیش هم مرحوم هاشــمی گفتند اگر مــا به غرب لبخند بزنیم آن ها هم به ما لبخند می زنند و ما به نتیجه می رســیم، اما دیدیم که دیپلماســی لبخند جواب نداد و نه تنها غربی ها به ما لبخند نزدند، بلکه قضیه سلمان رشــدی را هم به عنوان دهن کجی جلوی ما گذاشــتند و خیلی ها به اشــتباه بودن دیپلماســی لبخند در برابر لبخند پی بردند؛ اما هنوز هــم برخی ها فکر می کنند این نوع دیپلماســی پاسخ می دهد و اگر به غــرب لبخند بزنیم آن ها هــم به ما لبخند خواهند زد! اما ماجرای نفتکش گریس ثابت کرد که راهبــرد مقاومت فعال نتیجه بخش است. امیدواریم این تجربه خواب خرگوشی برخی از سیاسیون را بپراند.