مراسم عروسى

هنگامى كه حضرت فاطمه (علیها السلام ) را در شب ازدواج به خانه على (علیه السلام ) مى بردند، پیامبر (صلى الله علیه و آله ) از جلو ایشان ، جبرئیل در سمت راست و میكائیل در سمت چپ ایشان ، و هفتاد هزار فرشته پشت سر حضرتش حركت مى كردند و در آن حال خدا را تسبیح مى گفتند و تقدیس مى كردند، و این تقدیس و تسبیح آنها تا طلوع فجر ادامه داشت (762).
جبرئیل زمام ناقه اى كه آن حضرت را مى بردند و اسرافیل ركاب و میكائیل دنبال آن را گرفته بود، و پیامبر (صلى الله علیه و آله ) جامعه هاى فاطمه (علیها السلام ) را منظم مى كرد، و هفتاد هزر ملك با دیگر فرشتگان تكبیر مى گفتند؛ اما به حسب ظاهر سلمان زمام ناقه را گرفته بود و حمزه و عقیل و جعفر از اهل بیت از قفاى حضرت فاطمه (علیها السلام ) و بنى هاشم با شمشیرهاى كشیده مى آمدند، و همسران پیامبر (صلى الله علیه و آله ) از پیش روى مى آمدند.
پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آنها را به مسجد طلبید و دست فاطمه (علیها السلام ) را در دست على (علیه السلام ) نهاد و فرمود: بارك الله فى ابنه رسول الله ؛ و نیز فرمود: هذه ودیعتى ؛ و بعد از مراسمى مخصوص ، پیامبر (صلى الله علیه و آله ) در حق آنها و نسل ایشان دعا كرد. سپس فرمود: مرحبا ببحرین یلتقیان و نجمین یقترنان .
سپس پیامبر (صلى الله علیه و آله ) از نزد ایشان بیرون آمد و چهار چوب در را گرفت و فرمود: طهركما الله و طهر نسلكما، انا سلم لمن سالمكما و حرب لمن حاربكما، استودعكما الله و استخلفه علیكما.
آنگاه همه به منازل خود رفتند و از زنان جز اسماء كسى نزد فاطمه (علیها السلام ) نماند، و این به خاطر وصیت حضرت خدیجه (علیها السلام ) بود كه هنگام وفات گریست و از اسماء عهد و پیمان گرفت كه در شب عروسى حضرت فاطمه (علیها السلام ) آن حضرت را تنها نگذارد. اسماء هم به عهد خود وفا كرد، و چون ماجرا را براى پیامبر (صلى الله علیه و آله ) نقل كرد، آن حضرت یاد خدیجه (علیها السلام ) كرد و گریست و در حق اسماء دعا فرمود(763).


مهریه حضرت زهرا (علیها السلام )

در مقدار و نوع مهریه آن حضرت روایات مختلفى وارد شده است :
- یك لباس مشكى بلند و یك پوست گوسفند و مقدارى عطر(764).
- یك لباس نرم و ملایم و یك زره خطى كه ساخت بحرین است (765).
- چهار صد و هشتاد درهم (766).
- چهار صد مثقال نقره (767).
- پانصد درهم ، كه علامه مجلسى (رحمه الله ) مى فرماید: اصح اقوال همین قول است (768).
- زره حطمى كه ارزش آن سى در هم بود(769) و پوست قوچ یا میش (770).
- درع حطمى (771).
- یك شتر(772).
- یك پنجم زمین . پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((در آسمان معین شده كه مهریه زهرا یك پنچم زمین است . پس هر كه در زمین را برود در حالى كه با او و فرزندانش دشمن باشد، قدم زدن او تا روز قیامت در زمین حرام است (773))).
امام باقر (علیه السلام ) فرمود: مهر فاطمه (علیها السلام ) یك پنجم دنیا و دو سوم بهشت است ، و در زمین چهار نهر فرات ، نیل ، نهروان و بلغ براى حضرت فاطمه (علیها السلام ) است . خداوند به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: ((اى محمد، تو فاطمه را به مهریه پانصد درهم به ازدواج على در آور تا سنتى در بین امت تو باشد(774))). در روایت دیگر: ((یك چهارم دنیا و بهشت و جهنم است ، كه دوستان خود را داخل بهشت مى كند و دشمنان خود را به جهنم روانه مى نماید(775))). در روایت دیگر مهریه آن حضرت نصف دنیا ذكر شده است (776).