19 شعبان
 
1. جنگ بنى المصطلق

در این روز در سال 6 هه غزوه بنى المصطلق اتفاق افتاد(562).
حركت براى این جنگ در دوم شعبان همین سال بود. تعداد مسلمانان 1000 نفر بودند كه 30 اسب داشتند، ولى كفار 700 نفر بودند. یك نفر از مسلمانان در این جنگ شهید شد و از كفار 10 نفر به قتل رسیدند(563).
در این جنگ غلبه و نصرت از آن مسلمین بود. مصطلق منزلى بن مكه و مدینه است كه منسوب به مصطلق است . او اول كسى است كه دین اسماعیل (علیه السلام ) را تغییر داد و قبیله خود را به پرستیدن هبل فرمان داد و آن را در كعبه نصب كرد.

پی نوشته ها :