فتح خیبر به دست امیر المؤمنین (علیه السلام )

در این روز در سال 7 ه‍ در جنگ خیبر مرحب به دست امیر المؤمنین (علیه السلام ) كشته شد و قلعه خیبر به دست آن حضرت فتح گردید(441). و در بحار الانوار 27 رجب روز فتح خیبر ذكر شده است (442).
چون پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به جنگ خیبریان رفت و قلعه قموص را محاصره كرد، ابتدا پرچم را براى مبارزه با آنان به ابوبكر دادند. ابوبكر بالشكرى رفت ، ولى چون نظر به پهلوانان آنان نمود فرار كرد و لشكریان هم در پى او بازگشتند. روز بعد پیامبر (صلى الله علیه و آله ) پرچم را به عمر داد و او هم از ترس كشته شدن به میدان جنگ نرسیده بازگشت .


انتخاب على (علیه السلام ) براى فتح خیبر

پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمودند: ((فردا پرچم را به مردى مى دهم كه حمله هایش را تكرار كند، نه اینكه فرار كند. كسى كه خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند، و خداوند خیبر را به دست او فتح مى كند)). همه اصحاب آرزو كردند كه این مقام و منزلت به آنان واگذار شود.
فرداى آن روز، پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: على بن ابى طالب (علیه السلام ) كجاست ؟ گفتند: چشم دردى دارد كه حركت براى آن حضرت مشكل است . خاتم الانبیاء (صلى الله علیه و آله ) فرمود: او را حاضر كنید. سلمه بن اكوع رفت و آن حضرت را آورد. پیامبر (صلى الله علیه و آله ) سر آن حضرت را در بر گرفت و از آب دهان مبارك به چشمان نورانى حضرت خاتم الاوصیاء على مرتضى (علیه السلام ) مالید و فرمود: ((بارالها، زحمت گرما و سرما را از او بردار)). پس از آن روز بر امیر المؤ منین (علیه السلام ) درد چشم عارض نشد و از گرما و سرما آزرده نگشت .
پیامبر (صلى الله علیه و آله ) زره خود را بر او پوشانید و ذوالفقار را بر كمر او بست و پرچم به آن حضرت سپرد و سوار بر مركبش نموده فرمود: ((جبرئیل از سمت راست ، میكائیل از سمت چپ ، عزرائیل از پیش رو و اسرافیل از پشت سر، و نصرت خدا بالاى سر، و دعاى من نیز از پشت سر تو است )). فرمود: یا على ، مسلماتى را بر ایشان عرضه كن

میدان جنگ خیبر

آن حضرت رفت ، و پس از موعظه و نصیحت عده اى براى جنگ با او آمدند. آنان دو نفر از مسلمانان را شهید كردند. امیر المؤ منین (علیه السلام ) بر آنها تاخته و آنها را كشتند. آنگاه برادر مرحب با عده اى آمدند. حضرت آنها را هم به درك فرستاد.
مرحب كه شجاع بود به خونخواهى آمد. امیر المؤ منین (علیه السلام ) چنان با ذوالفقار بر سرش فرود آورد كه شمشیر از حلقش گذشت و او را دو نیم ساخت و به خاك انداخت . صداى تكبیر مسلمانان بلند شد. عده اى از یهود به دفاع آمدند و با مسلمانان به جنگ پرداختند. امیر المؤ منین (علیه السلام ) به مبارزه ادامه داد تا عده اى كشته شدند و عده اى به قلعه گریختند.
آن حضرت با دست قدرتمند حیدرى در قلعه را كند و براى مسلمانان معبر قرار داد تا از خند عبور كنند. حضرت چندین بار مسلمانان را از روى خندق به وسیله آن در عبور داد، با اینكه از سه روز قبل ، آن حضرت گرسنه بود(443).