تقویم شیعه شهادت امام جعفر صادق بر تمامی مسلمین جهان تسلیت وتعزیت :

25 شوال


1. شهادت امام صادق (علیه السلام )

امام صادق (علیه السلام ) در سال 148 ه‍ در چنین روزى وفات یافت (719). در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته اند(720).
شهادت آن حضرت به سبب انگور زهر آلودى بود كه منصور به آن حضرت خورانید(721). مدت امامت آن حضرت 34 سال و عمر شریفشان 65 سال بود.
دران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود كه عبارتند از: هشام بن عبد الملك ، ولید بن یزید بن عبد الملك ، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنى امیه و سفاح و منصور دوانیقى از بنى عباس .
فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسى بن جعفر (علیه السلام )، اسماعیل ، عبد الله ، محمد دیباج ، اسحاق ، على عریضى (على بن جعفر مدفون در قم ) عباس ،ام فروه ، اسماء فاطمه (722).


[ دوشنبه 18 تیر 1397 ] [ 10:22 ] [ اسماعیل روحی ]

تقویم شیعه شهادت امام جعفر صادق بر تمامی مسلمین جهان تسلیت وتعزیت :

25 شوال


1. شهادت امام صادق (علیه السلام )

امام صادق (علیه السلام ) در سال 148 ه‍ در چنین روزى وفات یافت (719). در شهادت حضرت نیمه رجب و نیمه شوال را هم گفته اند(720).
شهادت آن حضرت به سبب انگور زهر آلودى بود كه منصور به آن حضرت خورانید(721). مدت امامت آن حضرت 34 سال و عمر شریفشان 65 سال بود.
دران امامت آن حضرت همزمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود كه عبارتند از: هشام بن عبد الملك ، ولید بن یزید بن عبد الملك ، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید و مروان حمار از بنى امیه و سفاح و منصور دوانیقى از بنى عباس .
فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسى بن جعفر (علیه السلام )، اسماعیل ، عبد الله ، محمد دیباج ، اسحاق ، على عریضى (على بن جعفر مدفون در قم ) عباس ،ام فروه ، اسماء فاطمه (722).


[ دوشنبه 18 تیر 1397 ] [ 10:22 ] [ اسماعیل روحی ]