بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند
سخن از اقرا و از غار حرا می گویند

حمد حق، مدح رسول دو سرا می گویند
خلق عالم همه تبریک به ما می گویند