گرامی باد یادونام شهدای گرانقدر واقعه خونین

 

   قیام مردمی 17 شهریور ماه 1357